تلاش های ایرانی با انجام گفتگوهای سیاسی ، نقل و انتقال پرونده خود بین آژانس ، اتحادیه اروپا و شورای امنیت و نیز اتاق های بسته و نیز مشاورهایی سیاسی به دنبال کسب وقت کافی برای ادامه پیشبرد طرح هسته ای خود است تا آنرا به یک حقیقت و واقعیت تبدیل کند. البته سوای آن مذاکرات سیاسی ، به طور حتم این پرونده را وارد معامله های اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و فرهنگی نیز می کند در حالیکه مذاکره با آژانس بین المللی تنها جوانب فنی این مسئله را در بر می گیرد.