حاکمان این عده را کتک زدند و به آنها تجاوز کردند و شوک برقی وارد آوردند و با گلوله مجروح ساختند: آلمان می خواهد اکنون به این ۵۰ مبارز حقوق بشر سرپناه دهد – ده نفر از ایشان به برلین می آیند. در حال حاضر هفت نفرشان در برلین هستند، هشتمی تازه روز پنج شنبه به پایتخت وارد شد و دو نفر دیگر قرار است در چند روز آینده به دیگران بپیوندند. هایو فونکه استاد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد برلین که در انجمن تازه شکل گرفتۀ «کمک به پناهجویان ایرانی» به ایرانیان آسیب دیده از رخدادهای اخیر رسیدگی می کند می گوید: «در بین اینها فعالان شناخته شدۀ حقوق بشر هستند.»

به گفتۀ فونکه از جمله هشت دانشجو و افرادی بدون گذشتۀ سیاسی هم هستند که بعد از انتخابات دستکاری شده سال پیش اعتراض کردند و از این رو حکومت به تعقیب آنها پرداخت. از شروع ناآرامی ها در سال ۲۰۰۹ هزاران نفر از ایران گریخته اند. در پایان سال گذشته دفتر کمک به آوارگان سازمان ملل در ترکیه نام بیش از ۴۲۰۰ نفر ایرانی را ثبت کرد که به کمک احتیاج داشتند. ترکیه گرچه پناهجویان از کشور همسایه را برنمی گرداند اما دولت آنکارا خود را مسئول آنها نمی داند. بسیاری از این عده در وضعیت دشواری به سر می برند.

فونکه دربارۀ ایرانی هایی که به برلین آمده اند می گوید: «دانشجویان و روزنامه نگاران بسیار خوشحالند که بعد از ماه ها از وضعیت خطرناک درآمده اند.» اسکان آنها قرار است تا جایی که ممکن است با هزینۀ مناسب انجام شود. در حال حاضر در خوابگاه ها و نزد آشنایان سکونت دارند، اما به زودی قرار است روی پای خود بایستند و به آپارتمان های مناسب نقل مکان کنند.

اکنون همکاران انجمن کمک به پناهجویان ایرانی در صدد تهیۀ مدارک شناسایی و پرکردن درخواست هستند. به گفتۀ فونکه: «روزها دوندگی.» تا به دست آوردن همۀ مدارکی که برای زندگی مستقل در برلین لازم است باید از راه های غیرمرسوم کمک دریافت کنند. برای نمونه پزشکی اعلام کرده آن عده که را دچار آسیب های روانی شدند و یا مجروحند بدون مدارک بیمه معالجه کند. و نیز یک مدد کار اجتماعی حاضر به کمک است. فونکه می گوید: «از موقع آمدنشان همه چیز خیلی خوب پیش می رود، روندی است بسیار مثبت.»

فونکه از ژانویه همراه با ایرانی های تبعیدی گروه کاری تشکیل داد و نزد سیاستمداران تلاش کرد تا آلمان پناهجویان ایرانی را از ترکیه بپذیرد. وزیر کشور برلین اِرهارت کورتینگ از حزب سوسیال دمکرات گوش شنوا داشت: کورتینگ حتی درگردهمایی وزیران کشور فدرال و ایالتی در مارس گذشته تلاش کرد آلمان نه تنها ۲۰ بلکه ۵۰ نفر را بپذیرد. و برلین به همراه هامبورگ و ایالت نورد راین وستفالن بیشترین پناهجویان را می پذیرد. ایرانی ها دومین گروه بزرگ پناهجو در سال های گذشته هستند، در سال ۲۰۰۹ برلین ۱۲۵ عراقی را که بیشترشان مسیحی بودند پذیرفته بود. اما هردو گروه بعنوان متقاضیان پناهندگی به حساب نمی آیند. اینان اجازۀ اقامت دوساله دریافت می کنند که قرار است تمدید شود.

* از: فِردا آتامان- آندرئا دِرنباخ / در: دِر تاگس اشپیگل

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان